Privacy Verklaring

Pedique Veronique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy zal Pedique Veronique u informatie geven over hoe om ga met persoonsgegevens.

Pedique Veronique doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pedique Veronique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat Pedique Veronique in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Pedique Veronique deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij (in overleg en goedkeuring van u) dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Pedique Veronique is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedique Veronique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Voor dit doel kan Pedique Veronique de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • BSN nummer.

Binnen de EU

Pedique Veronique verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Pedique Veronique verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 • Pedique Veronique bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Vragen

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met mij op!

Contactgegevens Pedique Veronique

 • Veronique Dielen
 • Bisschop Philip Roveniusstraat 27
 • 7141 KR  Groenlo
 • Mobiel: 06-11746848
 • E-mail: info@pedique-veronique.nl